Sản lượng kinh doanh xăng dầu của PVOIL Thanh Hóa đạt 120.000 m3

 Hiện tại Công ty CP Xăng dầu Dầu khí (PVOIL) Thanh Hóa có 31 cửa hàng xăng dầu trực thuộc, thực hiện nhiệm vụ cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Với việc bám sát thị trường được phân công, công ty đã thực hiện tốt việc giao hàng cho nhà thầu JGCS tại Dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn; mở rộng mạng lưới kinh doanh tại những địa điểm phù hợp, có khả năng tiêu thụ sản phẩm cao; thường xuyên đào tạo, nâng cao trình độ cho CBCNV và đẩy mạnh các phong trào thi đua trong toàn công ty; tăng cường công tác bảo trì, bảo dưỡng nhằm bảo đảm tính ổn định và nâng cao hiệu suất hoạt động của thiết bị, máy móc…

Do đó, năm 2017, tổng sản lượng kinh doanh xăng dầu của PVOIL Thanh Hóa đạt 120.000m3, bằng 102% kế hoạch, tổng doanh thu đạt 1.410 tỷ đồng, bằng 131% kế hoạch, bảo đảm đầy đủ quyền lợi cho người lao động với mức thu nhập bình quân 10,9 triệu đồng/người/tháng. Trong năm, công ty cũng dành hơn 246 triệu đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, vì cộng đồng.

Phát huy kết quả đã đạt được, năm 2018, PVOIL Thanh Hóa tiếp tục mở rộng mạng lưới bán lẻ, phấn đấu phân phối 130.000m3 sản lượng xăng dầu, góp phần tạo nguồn cung ổn định cho thị trường Thanh Hóa.

Nguồn tin: baothanhhoa.vn