Mô hình
Nhượng Quyền

Thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu là thương nhân kinh doanh bán lẻ xăng dầu theo phương thức nhượng quyền thương mại từ thương nhân đầu mối hoặc thương nhân phân phối xăng dầu.

Để làm thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu, thương nhân phải đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 22 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP (không quy định việc cấp Giấy làm thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu):

Thương nhân có đủ các điều kiện dưới đây được làm thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu (sau đây gọi tắt là thương nhân nhận quyền):

1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu.

2. Có cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc sở hữu và đồng sở hữu được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo quy định tại Điều 25 Nghị định này.

3. Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

Lợi ích
khi Nhượng Quyền

Thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu có quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 23 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP.

  • Là đại diện bán lẻ xăng dầu của Minh Phát theo giá bán lẻ do Công ty quy định.
  • Ưu đãi về giá cả, nguồn hàng, lượng hàng.
  • Được Minh Phát cung cấp những thông tin về ngành Xăng dầu thông qua kênh nội bộ của Công ty.
  • Nhận những hỗ trợ trong quá trình kinh doanh theo quy định của Công ty.
  • Thực hiện chế độ ghi chép chứng từ phù hợp với hình thức kinh doanh là bên nhận quyền theo quy định của Bộ Tài chính.

Quy trình triển khai

Liên lạc

Liên hệ phòng Kinh doanh tổng hợp của Minh Phát để tìm hiểu và nộp hồ sơ đăng ký nhượng quyền.

Kiểm định

Minh Phát sẽ kiểm tra các điều kiện cần thiết của đối tác như: Giấy phép kinh doanh, profile Công ty, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/Hợp đồng thuê đất, Thiết kế cửa hàng, Tình hình tài chính,… để thực hiện việc nhượng quyền.

Hợp đồng

Ký kết hợp đồng nhượng quyền thương mại.

Xây dựng

Minh Phát sẽ tư vấn cho đối tác nhượng quyền hướng thiết kế để thi công phù hợp nhất.

Khánh thành

Khánh thành Cửa hàng xăng dầu nhượng quyền với sự hỗ trợ của Minh Phát.