Hết Quý III, số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu còn 3.039,169 tỷ đồng

Ngày 5/11, Bộ Tài chính công bố tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) trong Quý III năm 2018 của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu.

Tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Bộ Tài chính thông tin chi tiết về tình hình trích lập, sử dụng, số dư Quỹ Bình ổn giá trong Quý III năm 2018 của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, số dư Quỹ BOG đến hết Quý III/2018 (đến hết ngày 30/9/2018) là 3.039,169 tỷ đồng. Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm trong Quý III/2018 là 18 triệu đồng; Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương trong Quý III năm 2018 là 4,731 tỷ đồng; Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong Quý III/2018 (từ ngày 01/7/2018 đến hết ngày 30/9/2018) là 2.042,049 tỷ đồng; Tổng số trích Quỹ BOG trong Quý III/2018 là 1.264,128 tỷ đồng.

Trước đó, Bộ Tài chính công bố số dư Quỹ BOG tại thời điểm 31/12/2017 là 5.105,537 tỷ đồng. Số dư Quỹ BOG đến hết Quý I năm 2018 (đến hết ngày 31/3/2018) là 4.526,141 tỷ đồng. Số dư Quỹ BOG đến hết Quý II năm 2018 (đến hết ngày 30/6/2018) là 3.812,378 tỷ đồng.

Bộ Tài chính cho biết, việc công bố số dư Quỹ và các đầu mối kinh doanh xăng dầu nhằm bảo đảm tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai, minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Ngọc Bích